BOOK

พฤติกรรมการบริหารองค์การ, Administrative Behavior

โดย รศ.ดร.ปิเตอร์ รักธรรม

ISBN 987-6-54321-007-8

เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

โดย รศ.ดร.ปิเตอร์ รักธรรม

ISBN 987-6-54321-007-8

โซเชี่ยลมีเดียเพื่อการบริหารธุรกิจ

โดย รศ.ดร.ปิเตอร์ รักธรรม

ISBN 987-6-54321-007-8

การขนส่งระหว่างประเทศ เชื่อมโยงการค้าโลก

โดย ผศ.ดร.สันติชัย คชรินทร์

หนังสือ การขนส่งระหว่างประเทศ: เชื่อมโยงการค้าโลก (International Transportation: Connecting to Global Trade) รวบรวมหลักการ แนวคิด การประยุกต์ และการปฏิบัติในอุตสาหกรรมการขนส่ง เนื้อหาหนังสือเล่มนี้มีมุมมองทางด้านเศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ ท้ายบทจะมีคำถามเพื่อทดสอบความเข้าใจและเกร็ดความรู้ต่างๆ ที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศซึ่งจะทำให้ผู้อ่านได้มองเห็นภาพธุรกิจการขนส่งในระดับสากลได้ดียิ่งขึ้น

ISBN 987-6-54321-007-8

เล่นหุ้นอย่างไรไม่ให้ลำเอียง

โดย รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์

หนังสือที่แนะนำความลำเอียงในการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุ้น ที่นักลงทุนทุกคนควรทราบ

รายละเอียด : หนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับความลำเอียงในการตัดสินใจในการลงทุนในตลาดหุ้น ที่จะทำให้คุณเข้าใจตนเองดียิ่งขึ้น ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน ในหนังสือเล่มนี้ จะได้นำเสนอหลุมพรางต่าง ๆ ที่ท่านอาจเจอในการลงทุน ซึ่งหลุมพรางเหล่านี้เกิดจากความคิดของเราทั้งสิ้น ความสำเร็จในตลาดหุ้นจะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนได้ยาก หากเรามีแค่ความรู้แต่เพียงอย่างเดียว ทัศนคติที่ถูกต้องมีความสำคัญไม่แพ้ความรู้ หรือจะว่าไปแล้ว อาจจะสำคัญมากกว่าด้วยซ้ำไป ถ้าไม่อยากขาดทุนหรืออยากได้กำไรอย่างยั่งยืนแล้ว หนังสือเล่มนี้อาจจะมีส่วนช่วยท่านได้

ISBN 978-616-423-144-3  

The Last Jigsaw Piece for Success

โดย รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์

Many times, as you pursue the success you want, you find yourself going nowhere. Even after you have read books, attended courses, and followed every step they laid out for you, you are still stuck in the same place. Sometimes… you might be waiting for “the last jigsaw piece.” Destiny might be the one responsible for reeling you into this book—leading you to the last piece of the puzzle. Let “performance measurement” be one of the tools that leads you to your goals.

ISBN 9786163944054

แค่คิดก็ผิดแล้ว

โดย รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์

ISBN 6164139996

การวัดความพึงพอใจลูกค้า และความพึงพอใจพนักงาน

โดย รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์

ISBN 987-6-54321-007-8

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

โดย รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์

“การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ” เล่มนี้ แต่งขึ้นจากผลงานวิจัย บทความวิชาการ และบทความวิจัย รวมถึงประสบการณ์ตรงของผู้เขียน ซึ่งมีความสนใจในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณและได้เป็นผู้สอนวิชานี้ ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท เนื้อหาในเล่มอธิบายถึงแนวคิดการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้เทคนิคต่างๆ อาทิ โปรแกรมเชิงเส้น แบบจำลองแถวการรอคอย การจัดการโครงการ การวิเคราะห์การตัดสินใจ ทฤษฎีเกม และโปรแกรมเชิงพลวัต รวมถึงเรื่องงานวิจัยในเรื่องการใช้เทคนิคต่างๆ ในการทำงานในองค์กรในประเทศไทย

ISBN 9786163050915

การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร

โดย รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์

ISBN 987-6-54321-007-8

จิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายของความสำเร็จ

โดย รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์

ISBN 987-6-54321-007-8

การวิจัยทางธุรกิจ

โดย รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์

ISBN 987-6-54321-007-8

ความลับของการวัดผล

โดย รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์

ISBN 987-6-54321-007-8

เครื่องมือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

โดย รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์

เป็นหนังสือที่รวบรวมเครื่องมือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ โดยได้กล่าวถึงแนวคิด ตัวอย่างและกรณีศึกษา เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ได้จริง เครื่องมือที่รวบรวมไว้ในหนังสือเช่น การวัดผลองค์กรแบบสมดุล Six Sigma เครื่องมือทางด้านการจัดการเชิงมูลค่า มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ และต้นทุนฐานกิจกรรม เป็นต้น

ISBN 9786160821112

พลิกโฉมธุรกิจด้วยแนวคิดการบริหารการปฏิบัติการ

โดย รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์

รวบรวมบทความที่เกี่ยวกับการบริหารการปฏิบัติการในเรื่องที่น่าสนใจ

ISBN 9786163828750